void wait(void)
{
asm mov dx,0x3da
l1:
asm{

Twoja przeglądarka nie umie appletów

}
l2:
asm{
in ax,dx
test ax,8
jnz l2
}
}

void putpixel(void)
{
asm{
mov ax,adre
mov es,ax
mov dx,ppy
mov di,ppx
xchg dh,dl
add di,dx
shr dx,2
add di,dx
mov al,ppcolor
mov es:[di],al
}
}

void put2pixel(void)
{
asm{
mov ax,adre
mov es,ax
mov dx,ppy
mov di,ppx
xchg dh,dl
add di,dx
shr dx,2
add di,dx
mov al,ppcolor
mov es:[di],al
inc di
mov es:[di],al
}
}

void clr_scr(void)
{
asm{
mov ax,adre
mov es,ax
mov di,adre+2
mov cx,32000
mov ax,0
repe stosw
}
}


void to_scr(void)
{
asm{
mov ax,adre
mov ds,ax

mov ax,0xa000
mov es,ax
xor bx,bx
mov di,bx
}
loop:
asm{
mov ax,ds:[di]
mov es:[di],ax
mov ds:[di],bx
inc di
inc di
cmp di,64000
jnz loop
}
}

void shadow(void)
{
asm{
mov ax,0xa000
mov es,ax
mov si,64000
}
loop:
asm{
mov al,es:[si]
cmp al,0
jz loop3
cmp al,16
jz loop3
dec al
mov es:[si],al
}
loop3:
asm{
dec si
jnz loop
}
}
Aż tak daleko

chciało Ci się

zaglądać?