Pytania na egzamin dyplomowy w lipcu 1999

 

Zestaw 1.

Tematyka:

Inżynieria przetwarzania informacji

Elementy i układy cyfrowe

1. Architektura komputera wg von Neumanna

2. Scharakteryzuj wybrane kody: binarny, BCD, 7-segmentowy

3. Kod uzupełniający (maszynowy) i jego zastosowanie

4. Podaj i zinterpretuj wynik działania 1+1 ;))) w arytmetyce dziesiętnej, dwójkowej i w algebrze Bool'a

5. Postacie kanoniczne funkcji logicznej

6. Metody minimalizacji funkcji logicznych - siatki Karnaugh'a

7. Wyjaśnij różnicę pomiędzy pojęciami: "sieci kombinacyjne" a "sieci sekwencyjne"

8. Scharakteryzuj typowe bramki: AND, OR, NOT, NAND oraz NOR

9. Półsumator i sumator oraz ich zasada działania

10. Wyjaśnij związek pomiędzy pojęciem "sprzężenie zwrotne" i "przerzutnik"

11. Wyjaśnij skróty: TTL, ALU oraz XOR

12. Podstawowe prawa algebry logiki

13. Przekształcanie funkcji logicznych - prawa de Morgana

14. Rodzaje przerzutników i ich zasada działania

15. Komparator i jego zasada działania

16. Ogólna charakterystyka układów cyfrowych - co to są układy cyfrowe

17. Podstawowe technologie realizacji cyfrowych układów scalonych i ich krótka charakterystyka

18. Porównanie technik TTL i CMOS realizacji cyfrowych układów scalonych

19. Wymienić czynniki wpływające na moc (cieplną) wydzielaną w cyfrowych układach scalonych

20. Scharakteryzować bloki funkcjonalne (moduły) urządzeń cyfrowych

21. Wymienić rodzaje programowalnych struktur logicznych (PLD) i scharakteryzować ich podstawowe zastosowania

22. Omówić strukturę wewnętrzną programowalnych struktur logicznych (PLD)

AMEN

 

Zestaw 2.

Tematyka:

Bazy danych

Sieci komputerowe

1. Krótka charakterystyka typów baz danych

2. Cechy charakterystyczne relacyjnych baz danych

3. Co to jest dziedzina atrybutu - podaj przykłady

4. Wymień typy powiązań między encjami (czyżby UFO?)

5. Co to jest klucz główny i klucz obcy - rola kluczy w bazach danych

6. Porównaj operacje selekcji i projekcji w relacyjnej bazie danych

7. Opisz operację połączenia (Join) dwu relacji w bazie danych

8. Scharakteryzuj architektórę i rolę systemu zarządzania bazą danych

9. Na czym polega normalizacja i w jakim celu jest przeprowadzana (dopasowanie twarzy do maszynki do golenia?)

10. Co to są więzy integralności i jak są realizowane

11. W jakie struktury pamięci przekształcone są tablice bazy danych - wymienić rodzaje plików

12. Co to jest indeks i w jakim celu się go tworzy (to taki dzienniczek dorosłego ucznia)

13. Krótka charakterystyka metod realizacji dostępu do danych

14. Cechy języka SQL - przykładowe zapytania do bazy danych

15. Krótka charakterystyka narzędzi programowych do tworzenia baz danych

16. Model ISO/OSI

17. Porównaj warstwę transportową i sieciową modelu ISO/OSI

18. Struktury sieci rozległych

19. Protokoły sieci rozległych - zastosowania

20. Łącze transmisji danych

21. Funkcje realizowane przez współczesne modemy

22. Sposoby dostępy do sieci rozległych

23. Metoda CSMA/CD (czyżby jakaś nowa pozycja? 8-)

24. Media transmisyjne sieci lokalnych

25. Rodzaje światłowodów i ich krótka charakterystyka

26. Charakterystyka sieciowego systemu operacyjnego Netware

27. Charakterystyka sieciowego systemu operacyjnego UNIX

28. Klasyfikacja i funkcje urządzeń sieci lokalnych

29. Szybkie sieci lokalne

30. Krótka charakterystyka usług w sieciach rozległych

 

Zestaw 3.

Tematyka:

Język C i C++, programowanie obiektowe

1. Zasięg definicji i deklaracji zmiennych - zasada przesłaniania się nazw

2. Skalarne typy proste (całkowite i rzeczywiste)

3. Klasy pamięci definiowanych obiektów - zasady inicjowania

4. Zasady określania kolejności realizacji operatorów w wyrażeniach

5. Charakterystyka instrukcji iteracyjnych (?znowu UFO?) - instrukcje break; i continue;

6. Porównać pojęcia: struktura i unia oraz struktura i klasa

7. Stałe i tablice tekstowe - inicjowanie wskaźnika na znak

8. Przekazywanie danych do funkcji w języku C i C++

9. Użycie argumentu typu wskaźnikowego do wyprowadzenia danych z funkcji

10. Algorytmy i funkcje rekurencyjne

11. Parametry funkcji głównej (main)

12. Scharakteryzować tryby otwarcia plików dyskowych

13. Struktury odwołujące się do siebie i ich zastosowanie

14. Rodzaje wskaźników a modele pamięci

15. Typ wskaźnika a jego arytmetyka

16. Nazwy tablic (jedno i wieloindeksowych) a wskaźniki i ich arytmetyka

17. Metody dynamicznej alokacji tablic jedno i dwuindeksowych

18. Zasady posługiwania się wskaźnikami na funkcje

19. Ogólne zasady posługiwania się ekranem tekstowym ;)

20. Ogólne zasady posługiwania się trybem graficznym ;)

21. Wymień rozszerzenia języka C++

22. Porównaj operator new i funkcję malloc

23. Referencyjny wynik funkcji

24. Prywatna, publiczna i zabezpieczona sekcja klasy (zabezpieczona to ta grupka osób, która siedzi najdalej od profesora)

25. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione

26. Co to jest hermetyzacja klasy i po co się ją stosuje

27. Zasady aktywacji konstruktorów i destruktorów

28. Zasady definiowania klasy z alokowanymi (w konstruktorze) buforami

29. Zasady definiowania funkcji operatorowych

30. Porównaj pojęcia: "przeciążenie funkcji" i "przesłonięcie funkcji"

31. Statyczne pola i funkcje klasy - zasady definiowania i aktywowania

32. Klasy strumieniowe i ich hierarchia

33. Klasy bazowe w dziedziczeniu wielobazowym

34. Wirtualne klasy bazowe w dziedziczeniu wielobazowym

35. Funkcje polimorficzne (wirtualne) - zasada opóźnionego wiązania

36. Klasy abstrakcyjne (abstrakcją jest odpowiedź na to pytanie...)

 

Zestaw 4.

Tematyka:

Systemy komputerowe

Systemy operacyjne

1. Podstawowe elementy funkcjonalne procesora - ich zadania i przeznaczenie

2. Klasyfikacja systemów komputerowych pod kątem sposobu przetwarzania danych

3. Cykl wykonywania rozkazu przez procesor

4. Omów magistralową architektórę komputera

5. Układ bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) - rola w systemie komputerowym, zasada pracy i budowa

6. System przerwań procesora - zasada działania, przykład (np. co jakiś czas wyrzuć niebieską planszę...)

7. Pamięć operacyjna - klasyfikacja, funkcje w systemie komputerowym, tryby pracy

8. Układy portów równoległych - funkcje w systemie komputerowym, zasady wymiany danych

9. Układy portów szeregowych - funkcje w systemie komputerowym, zasady wymiany danych

10. Układy czasowo-licznikowe - funkcje w systemie komputerowym, zasady pracy (generacji uzależnień czasowych)

11. Koprocesor arytmetyczny - podstawy zasad współpracy z procesorem głównym, zasady przetwarzania danych zmiennoprzecinkowych

12. Fragmentacja wewnętrzna i zewnętrzna pamięci dyskowej

13. System plików MS DOS - struktura katalogów

14. Metoda alokacji pamięci, FAT16, FAT32

15. Operacje w systemach plików - dostęp sekwencyjny i zrandomizowany

16. Buforowanie we/wy - algorytmy, zalety, wady

17. Kontekst procesu, przełączanie kontekstu

18. Algorytmy kolejkowania procesów

19. Metody alokacji i adresowania pamięci - segmentacja i stronicowanie

20. Realizacja pamięci wirtualnej (stronicowanie na rządanie)

21. Wyjaśnij pojęcie maszyny wirtualnej

22. Mechanizmy synchronizacji procesów - semafory Dijkstry

23. Zjawisko blokady procesów (deadlock), warunki konieczne do wystąpienia blokad (czyżby Leper...)

Powodzenia!